Inducing intention into passive consciousness

धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च अप्रतिद्वन्द: शरैनं जहि रावणिं  प्रत्यक्ष गद्यार्थ =  हे शर: यदि  दाशरथि: राम: धर्मात्मा सत्यसन्ध: च पौरुषे अप्र...